Przegląd default scope w Rails

Czego nie wiesz o Default Scope w Railsach?

Jeśli poszukasz w Internecie frazy “Rails Default Scope”, znajdziesz ogrom artykułów: dlaczego nie warto używać default scope, dlaczego default scope to źródło wielu problemów i jak usunąć default scope z projektu. Te artykuły często wyrażają silna negatywną opinie na temat default scope. Ale czy default scope jest naprawdę tak zły? Dyskusja na temat default scope toczy się przynajmniej od 2015 roku, prawie dziesięć lat, a ludzie nadal na ten temat rozmawiają. Dziś ja dołożę do tego wątku swoją cegiełkę.

Bądźmy szczerzy: w większości przypadków artykuły te trafnie określają powody, dla których zastosowanie default scope może być ryzykowne. Jednak czy to oznacza, że nie powinniśmy w ogóle stosować default scope? Skoro default scope jest tak problematyczny, to czy po tylu latach dalej byłby częścią Railsów? A może istnieją jakieś scenariusze, gdzie warto użyć default scope? W tym artykule chciałabym dokładnie wyjaśnić specyfikę działania default scope i sprawdzić czy jest miejsce dla default scope w nowoczesnych projektach opartych na Ruby on Rails. Zaczynajmy!

Czym jest default_scope?

Na podstawie dokumentacji api.rubyonrails.org dla Rails 7.1 default_scope to makro w modelu ustawiające domyślny zakres dla wszystkich operacji na modelu. Jest to więc zawężenie wyników wszystkich operacji na modelu do określonego zapytania, warunku lub kolejności elementów.

Jak stworzyć default scope?

class Article < ActiveRecord::Base
 default_scope { where(published: true) }
end

Istnieje też inny sposób deklaracji default_scope:

class Article < ActiveRecord::Base
 default_scope -> { where(published: true) }
end

Default scope określa ograniczenia na metodę .all i w naszym przypadku wyświetla tylko publiczne artykuły.

Article.all
# SELECT "articles".* FROM "articles" WHERE "articles"."published" = true

Ze względu na poniższą definicję default scope:

def default_scope(scope = nil, all_queries: nil, &block)
 scope = block if block_given?

 if scope.is_a?(Relation) || !scope.respond_to?(:call)

 # [...]
end

Możemy trochę pobawić się tworzeniem default scope. Na początek, możemy stworzyć obiekt typu Proc i przekazać go jako argument do default_scope na dwa różne sposoby:

class Article < ActiveRecord::Base
 published_articles = -> { where(published: true) }

 default_scope(all_queries: true, &published_articles)
 default_scope(published_articles, all_queries: true)
end

Jest to możliwe ponieważ podając blok kodu w definicji default_scope zostanie on przypisany do zmiennej scope wewnątrz metody. Drugi trik dotyczy przygotowania odpowiedniej klasy, która posiada metodę instancji call. Jest to jedyny warunek jaki musi spełniać podany jako argument obiekt by stworzyć default_scope.

class PublishedScope
 def initialize(context)
  @context = context
 end

 def call
  context.where(published: true)
 end

 private

 attr_reader :context
end


class Article < ActiveRecord::Base
 default_scope(PublishedScope.new(self), all_queries: true)
end

Ta możliwość pozwala nam wyekstrahować logikę naszego zakresu do zewnętrznej klasy/kontekstu.

Na koniec tej części jeszcze jedna uwaga. Jeżeli zastanawiasz się, czy warunek zawierający na przykład odwołanie do bieżącej daty lub godziny będzie odpowiednio wyliczony za każdym razem, gdy wywołany zostanie twój default scope to odpowiedź brzmi tak. Ze względu na to że Proc jest blokiem kodu, który jest obliczany każdorazowo przy uruchomieniu nie musimy się martwić zamrożeniem daty lub czasu wewnątrz default scope.

class Article < ActiveRecord::Base
 default_scope -> { where('created_at > ?', Time.current) }
end

Article.all
# SELECT "articles".* FROM "articles" WHERE (created_at > '2024-04-29 10:16:38.292367')

Article.all
# SELECT "articles".* FROM "articles" WHERE (created_at > '2024-04-29 10:18:49.980174')

Default scope a tworzenie nowego obiektu

Gdy zaczynamy używać default scope musimy pamiętać, że default_scope jest używany również podczas tworzenia obiektu. Jeżeli mamy:

class Article < ActiveRecord::Base
 default_scope { where(published: true) }
end

Atrybut published jest ustawiony na true dla każdego zainicjowanego i stworzonego rekordu:

Article.new
# => #<Article id: nil, title: nil, published: true, created_at: nil, updated_at: nil>

W zależności od twoich potrzeb, może to być oczekiwane lub nie oczekiwane zachowanie. W przypadku tworzenia artykułu raczej na początku chcielibyśmy zapisać artykuł jako szkic, a dopiero po jego doszlifowaniu opublikować go. Więc powyższe zachowanie może być dla nas problematyczne. Z jednej strony używając default scope możemy chcieć się zabezpieczyć przed pokazywaniem nieopublikowanych artykułów, z drugiej z automatu tworzymy publiczny artykuł.

Istotną sprawą jest pamiętanie że default_scope zawsze oddziałuje na inicjalizacje i tworzenie obiektu. Oczywiście jest możliwość nadpisania domyślnego zachowania, ale jest to dodatkowa rzecz, o której trzeba pamiętać podczas implementacji:

Article.new(published: false)
# => #<Article id: nil, title: nil, published: false, created_at: nil, updated_at: nil>

Default scope a aktualizacja obiektu

Domyślnie default_scope nie jest uruchamiany podczas aktualizacji obiektu.

article = Article.last
# => #<Article id: 1, title: 'Default scope overview', published: false, created_at: ..., updated_at: ...>

article.update(title: 'Default scope - user manual')
# => #<Article id: 1, title: 'Default scope - user manual', published: false, created_at: ..., updated_at: ...>

Jeżeli chcesz by default_scope był wywoływany podczas aktualizacji lub usuwania obiektu dodaj all_queries: true to swojej deklaracji default_scope:

class Article < ActiveRecord::Base
 default_scope -> { where(published: true) }, all_queries: true
end

otrzymasz wtedy

article = Article.last
# => #<Article id: 1, title: 'Default scope overview', published: false, created_at: ..., updated_at: ...>

article.update(title: 'Default scope - user manual')
# => #<Article id: 1, title: 'Default scope - user manual', published: true, created_at: ..., updated_at: ...>

Pamiętaj jednak, że jeżeli użyjesz all_queries: true, default scope będzie wywoływany do wszystkich zapytań. Oto co dostaniesz w przypadku usuwania obiektu:

Article.find(1).destroy
# DELETE FROM "articles" WHERE "articles"."id" = ? AND "articles"."published" = ? [["id", 1], ["published", true]]

Tylko opublikowane rekordy będą usuwane. To zachowanie może cię zaskoczyć, kiedy będziesz chcieć usunąć nieopublikowane artykuły.

Jeszcze jedna ważna rzecz dotycząca tej części. Powiedziałam Ci, że domyślnie default_scope nie jest używany podczas aktualizacji obiektu. Jest to prawda tylko w przypadku metody update. Natomiast w przypadku update_all default scope będzie użyty, nawet jeśli nie ustawisz all_queries: true. Przykładowo, jeżeli chcesz opublikować wszystkie artykuły za pomocą:

Article.all_update(published: true)
# UPDATE "articles" SET "published" = ? WHERE "articles"."published" = ? [["published", true], ["published", true]]

nadal będziesz mieć w bazie danych obiekty, które mają atrybut published: false, ponieważ update_all zawęził twoje zapytanie tylko do artykułów już opublikowanych. Ta sama sytuacja zachodzi w przypadku destroy_all - default scope zawęzi zapytanie.

Wiele deklaracji default scope

W swoim modelu możesz mieć wiele deklaracji default scope. Wszystkie one połączą się w czasie wywołania

class Article < ActiveRecord::Base
 default_scope -> { where(published: true) }
 default_scope -> { where(archived: true) }
end

więc otrzymasz:

Article.all
# SELECT "articles".* FROM "articles" WHERE "articles"."published" = true AND "articles"."archived" = true

W tym przypadku również podczas inicjalizacji obiektu oba domyślne zakresy będą uwzględnione.

Article.new
# => #<Article id: nil, title: nil, published: true, archived: true, created_at: nil, updated_at: nil>

Jeżeli chcesz sprawdzić jakie typy default scope zawiera twój model możesz użyć:

Article.default_scope

# =>
# [#<ActiveRecord::Scoping::DefaultScope:0x00007fb1157117e0
#  @all_queries=nil,
#  @scope=#<Proc:0x00007fb115711880 .../app/models/article.rb:17>>,
# #<ActiveRecord::Scoping::DefaultScope:0x00007fb1157115d8
#  @all_queries=nil,
#  @scope=#<Proc:0x00007fb115711600 .../app/models/article.rb:18>>]

Dzięki temu zobaczysz w jakich miejscach są zadeklarowane wszystkie twoje domyślne zakresy dla modelu Article.

Default scope a dziedziczenie

W przypadku dziedziczenia i dołączania modułów, gdy w klasie po której dziedziczymy oraz w klasie dziedziczącej są zdefiniowane default_scope, to ich funkcjonalność łączy się tak, jak w przypadku wielu deklaracji default scope w jednej klasie.

class Article < ActiveRecord::Base
 default_scope -> { where(published: true) }
end

class ArchivedArticle < Article
 default_scope -> { where(archived: true) }
end

Nasz model ArchivedArticle będzie posiadać dwa zakresy: published i archived:

ArchivedArticle.all
# SELECT "articles".* FROM "articles" WHERE "articles"."published" = true AND "articles"."archived" = true

Jedna ważna rzecz. Pomysł dodania default scope dla klasy Article, jako klasy ogólnej dla wszystkich typów artykułów, nie jest zbyt dobrym pomysłem - po prostu nie spodziewamy się tam żadnego zawężenia zakresu. W przypadku jednak podtypu artykułów, takiego typu jak klasa ArchivedArticle, gdzie nazwa mówi sama za siebie, default scope może być całkiem użyteczny.

Default scope a asocjacje

Załóżmy, że mamy dwa modele: Article i Author. Każdy artykuł ma jednego autora, a każdy autor może stworzyć wiele artykułów.

class Author < ActiveRecord::Base
 has_many :articles, dependent: :destroy
end

class Article < ActiveRecord::Base
 belongs_to :author
 default_scope -> { where(published: true) }
end

Jeżeli zechcemy wybrać wszystkie artykuły danego autora default scope spowoduje, że zobaczymy tylko te publiczne artykuły. Na tej podstawie widzimy, że default_scope zostanie użyty przy korzystaniu z asocjacji w modelu.

author.articles
# SELECT "articles".* FROM "articles" WHERE "articles"."published" = ? AND "articles"."author_id" = ? [["published", true], ["author_id", 1]]

Załóżmy teraz, że chcemy usunąć autora wraz z wszystkimi jego artykułami. W przypadku braku domyślnego zakresu w modelu moglibyśmy po prostu wywołać author.destroy, ale gdy artykuł ma default scope oczekiwane zachowanie będzie inne niż to co naprawdę zostanie wykonane. Wywołując author.destroy zaczniemy usuwanie tylko artykułów, które są published, ale artykuły nieopublikowane nie zostaną usunięte. To spowoduje wyjątek po stronie bazy danych dotyczący naruszenia klucza obcego. W przeciwnym wypadku w bazie danych zostałyby rekordy odwołujące się do nieistniejącego autora.

Default scope a nadpisanie domyślnej wartości zakresu

Powiedzmy, że masz default scope na modelu Article, który zwraca rekordy w odpowiedniej kolejności:

class Article < ActiveRecord::Base
 default_scope -> { order(created_at: :desc) }
end

i chcesz zmienić kolejność elementów z sortowania po created_at na updated_at. W takiej sytuacji Article.order(updated_at: :desc) nie zrobi tego, co oczekujesz. Zamiast kolejności względem pola updated_at otrzymasz podobnie jak w przypadku dziedziczenia połączenie warunków.

Arcicle.order(updated_at: :desc).limit(10)
# SELECT "articles".* FROM "articles" ORDER BY "articles"."created_at" DESC, "articles"."updated_at" DESC LIMIT 10

Artykuły zostaną posortowane względem obu pól: created_at i updated_at. Default scope nie zostanie nadpisany. Musisz użyć metody unscoped, by pozbyć się niechcianego default scope.

Article.unscoped.order(updated_at: :desc).limit(10)
# SELECT "articles".* FROM "articles" ORDER BY "articles"."updated_at" DESC LIMIT 10

Pamiętaj jednak, że unscoped może być zdradliwy. Spójrz poniżej.

Mała uwaga. Jeżeli interesuje Cię kolejność rekordów Twojego modelu, to zerknij na metodę implicit_order_column w Railsach.

Default scope a unscoped

Unscope pozwala nam usunąć niechciane zakresy, które są już zdefiniowane w modelu. To znaczy, że możemy usunąć wybrany scope, ale też możemy usunąć wszystkie zakresy.

class Article < ActiveRecord::Base
 default_scope -> { where(published: true) }
 default_scope -> { where(archived: true) }
end

Jeżeli użyjesz metody unscoped usuniesz wszystkie zakresy.

Articles.all
# SELECT "articles".* FROM "articles" WHERE "articles"."published" = true AND "articles"."archived" = true

Articles.unscoped.all
# SELECT "articles".* FROM "articles"

Jeżeli chcesz usunąć tylko jeden z nich, to możesz zrobić to za pomocą metody unscope podając dodatkowo wybrany warunek.

Article.unscope(where: :archived).all
# SELECT "articles".* FROM "articles" WHERE "articles"."published" = true

Article.unscope(where: :published).all
# SELECT "articles".* FROM "articles" WHERE "articles"."archived" = true

Trzeba także pamiętać, że kolejność wywołania metod ma znaczenie. Jeżeli najpierw użyjemy metody unscoped a później dodamy nowy warunek, to default scope zostanie usunięty, ale nowy warunek będzie uwzględniony w zapytaniu:

Article.uncoped.where(title: 'Default scope overview')
# SELECT "articles".* FROM "articles" WHERE "articles"."title" = 'Default scope overview'

Natomiast, gdy zmienimy kolejność tych metod, to usuniemy wszystkie warunki i default scope i nowy warunek where:

Article.where(title: 'Default scope overview').uncoped
# SELECT "articles".* FROM "articles"

Interesujący przypadek z unscoped dostaniemy dla asocjacji.

class Author < ActiveRecord::Base
 has_many :articles
end

class Article < ActiveRecord::Base
 belongs_to :author
 default_scope -> { where(published: true) }
end

Tak jak już wspominałam wcześniej, gdy pytamy o artykuły konkretnego autora, wyniki zostaną ograniczone do tych spełniających default scope:

Author.first.articles
# SELECT "articles".* FROM "articles" WHERE "articles"."published" = ? AND "articles"."author_id" = ? [["published", true], ["author_id", 1]]

ale gdy użyjemy unscoped, nawet warunek dotyczący autora zostanie usunięty.

Autor.first.articles.unscoped
# SELECT "articles".* FROM articles

Warto zapamiętać, że unscoped usuwa WSZYSTKIE zakresy nawet te związane z asocjacjami.

By pozbyć się niechcianego default scope musimy użyć metody unscope i wybrać tylko zakres published:

Author.first.articles.unscope(where: :published)
# SELECT "articles".* FROM "articles" WHERE "articles"."author_id" = ? [["author_id", 1]]

Sposoby na nadpisanie default scope

Zdefiniujmy jeszcze raz naszą klasę:

 class Article < ActiveRecord::Base
  default_scope -> { where(status: :published) }
  scope :archvied, -> { where(status: :archived)}
 end

Istnieje kilka możliwości by dostać tylko artykuły zarchiwizowane niezależnie od tego czy były publiczne czy nie.

Możemy użyć unscoped a później metodę archived:

Article.unscoped.archvied
# SELECT "articles".* FROM articles WHERE "articles"."status" = 'archived'

Możemy użyć metody unscope i wybrać konkretny zakres, który chcemy pominąć:

Article.unscope(where: :state).archvied
# SELECT "articles".* FROM articles WHERE "articles"."status" = 'archived'

Dostępna jest też metoda rewhere:

Article.rewhere(state: :archived)
# SELECT "articles".* FROM articles WHERE "articles"."status" = 'archived'

W przypadku default scope opartego na sortowaniu możemy użyć metody reorder.

Podsumowanie

 • Jeśli nie rozumiesz, jak default scope działa, może Ci to przysporzyć wiele problemów: długi czas debugowania, dziwne lub niespodziewane zachowanie aplikacji, czy też nieczytelny kod
 • Default scope może stać się dość skomplikowany zwłaszcza w przypadku dziedziczenia czy relacji.
 • default_scope zachowuje się podobnie do gemu ActsAsParanoid, w obu przypadkach warto zachować ostrożność i pomyśleć dwa razy przed podjęciem decyzji o użyciu tych rozwiązań.
 • Możemy myśleć o defaul_scope jako o czymś podobnym do globalnego stanu lub wzorca projektowego singleton. Musimy wiedzieć, co robimy, te narzędzia mogą być zarówno użyteczne jak i niebezpieczne ;)
 • Moim zdaniem default_scope jest narzędziem, które warto używać w bardzo określonych przypadkach, jednak nie mogę się zgodzić, że to źródło wszelkiego zła ;)
 • Największym problemem z default_scope jest użycie go niejawnie - ukrywając go gdzieś w kodzie. W takim przypadku będziemy mieć problemy z zrozumieniem logiki, debugowaniem i dziwnym zachowaniem. Są to jednak problemy z komunikacją (programista - kod - programista). Dlatego warto używać default_scope jawnie, jak w przypadku klasy ArchivedArticle.

Źródła